2 άτομα με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Τ.Ε.Ι. Κ.Μακεδονίας


Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΛΚΕ ΤΕΙΚΜ) ανακοινώνει ότι ύστερα από την αριθμ. 63/5/20-2-2019 (ΑΔΑ: Ψ7ΙΥ469143-ΛΥΙ) απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και κωδικό ανάληψης υποχρέωσης 1181521, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «GRE-Taste, Η γεύση της Ελλάδας», κωδ. 80206, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΕΣΠΑ 2014-2020), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), προτίθεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με δύο (2) εξωτερικούς συνεργάτες.


Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Πανεπιστημιακής Σχολής της ημεδαπής ή ισοδύναμος τίτλος της αλλοδαπής σχετικός με ένα ή περισσότερα από τα εξής επιστημονικά πεδία: Ανθρωπολογία, Τέχνη, Οικονομικές Επιστήμες, Μάρκετιγκ.
– Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με ένα ή περισσότερα από τα εξής επιστημονικά πεδία: Ανθρωπολογία, Τέχνη, Οικονομικές Επιστήμες, Μάρκετιγκ.
– Εμπειρία στην διάχυση και προώθηση θεμάτων στον χώρο του πολιτισμού ή/και του Τουρισμού


Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Πανεπιστημιακής Σχολής της ημεδαπής ή ισοδύναμος τίτλος της αλλοδαπής σχετικός με ένα ή περισσότερα από τα εξής επιστημονικά πεδία: Βιολογία, Χημεία, Χημική Μηχανική, Διατροφολογία.
– Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με ένα ή περισσότερα από τα εξής επιστημονικά πεδία: Βιοτεχνολογία, Τεχνολογία Τροφίμων.
– Επαγγελματική εμπειρία στον χώρο της Υγείας
– Δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια σχετικά με το αντικείμενο της πρόσκλησης.


Πληροφορίες παρέχονται κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα στο τηλέφωνο: 23210- 49239

Προκήρυξη

Στην ίδια κατηγορία

2 φοιτητές στο ΤΕΙ Κ.Μακεδονίας

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΛΚΕ ...

Υδρονομείς στο Δήμο Σερρών

Ο δήμαρχος Σερρών προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν με σύμβαση ...

Ομαδάρχες στελέχη και εργατοτεχνικό προσωπικό σε κατασκήνωση

Η παιδική κατασκήνωση Αλεξάνδρα ζητά συνεργάτες για τη θερινή περίοδο.Για ...

Κοινωφελής εργασία Ξεκίνησαν οι αιτήσεις

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την 8μηνη δράση κοινωφελούς εργασίας του ...