Όροι χρήσης


ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1.1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις (εφεξής «Όροι») καθορίζουν τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας (εφεξής «η «Iστοσελίδα»), ώστε να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία αυτής. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Όρους πριν χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα. Εάν δεν αποδέχεστε τους παρόντες Όρους, μην κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας.

1.2. Η από μέρους σας πρόσβαση στην Ιστοσελίδα επιβεβαιώνει ότι έχετε κατανοήσει με επάρκεια και πληρότητα όσα αναφέρονται κατωτέρω και ότι συμφωνείτε απόλυτα με τους Όρους αυτούς.

1.3. Οι Όροι μπορούν οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση να τροποποιηθούν και με παράλληλη δημοσίευσή τους στην παρούσα θέση να ισχύουν για όλους τους χρήστες. Ως εκ τούτου, συνιστάται ο συχνός επανέλεγχος των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ COOKIES

2.1. Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να κάνει χρήση ορισμένων εντελώς τεχνικά απαραίτητων για την λειτουργία της Ιστοσελίδας cookies. Τα cookies αυτά σύμφωνα με το Ν.3741/2006 και την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εξαιρούνται από την υποχρέωση ενημέρωσης και λήψης συγκατάθεσης του συνδρομητή ή χρήστη, εφόσον θεωρούνται τεχνικά απαραίτητα για την πραγματοποίησης της σύνδεσης στην Ιστοσελίδα ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου. Τέτοια cookies είναι cookies που είναι  απαραίτητα για την αναγνώριση ή/ και τη διατήρηση περιεχομένου που εισάγει ο συνδρομητής ή ο χρήστης κατά την διάρκεια της συγκεκριμένης Ιστοσελίδας, cookies που είναι απαραίτητα για την αυθεντικοποίηση του συνδρομητή ή χρήστη σε υπηρεσίες που απαιτούν αυθεντικοποίηση, cookies που εγκαθίστανται  με σκοπό την ασφάλεια του συνδρομητή ή χρήστη, cookies  με πολυμεσικό περιεχόμενο κ.λπ

2.2. Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

3.1. Όλες οι πληροφορίες, τα έγγραφα, τα προϊόντα και υπηρεσίες, τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, γραφικά και εικόνες που παρέχονται στην Ιστοσελίδα, αποτελούν πνευματικά δικαιώματα και είναι ιδιοκτησία της Εταιρείας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση οποιουδήποτε αρχείου ή δεδομένου που περιλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα μπορεί να αποτελέσει παραβίαση των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας, νόμων περί εμπορικών σημάτων, προσωπικών δεδομένων.

3.2. Με την επιφύλαξη διαφορετικής συμφωνίας, τα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής, βιομηχανικής ή διανοητικής ιδιοκτησίας σε όλα τα λογισμικά, πηγαίους κώδικες και σε κάθε άλλο περιεχόμενο στην Ιστοσελίδα μας, (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό φωτογραφιών και γραφικών) ανήκουν στην Εταιρεία ή στους δικαιοπαρόχους της. Εκτός αν άλλως ρυθμίζεται εκ των παρόντων, απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, διανομή, τροποποίηση ή χρήση αποσπασμάτων ή των εμπορικών σημάτων  και των λογότυπων από την Ιστοσελίδα για εμπορικό ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. Εάν παραβείτε οποιονδήποτε από αυτούς τους Όρους, το δικαίωμα χρήσης της Ιστοσελίδας καταργείται αυτόματα και οφείλετε να καταστρέψετε αμέσως όλα τα δεδομένα ή/και αποσπάσματα αυτών, που έχετε τυχόν κατεβάσει ή εκτυπώσει από την Ιστοσελίδα μας.

3.3. Εκτός αν άλλως ορίζεται στους παρόντες, κανένα μέρος της Ιστοσελίδας μας, δεν μπορεί να αποθηκευτεί σε οποιονδήποτε άλλο διαδικτυακό τόπο ή να περιληφθεί σε οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό ηλεκτρονικό σύστημα ανάκτησης ή υπηρεσία, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια μας. Επιφυλασσόμεθα δε για κάθε νόμιμο δικαίωμα μας το οποίο δεν περιλαμβάνεται και δεν μας παραχωρείται ρητώς με τους παρόντες.

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ

4.1. Σύνδεσμοι και διευθύνσεις άλλων διαδικτυακών τόπων προσφέρονται αποκλειστικά για την προσωπική σας εξυπηρέτηση και διευκόλυνση. Όταν χρησιμοποιείτε αυτούς τους συνδέσμους, θα μεταφέρεστε σε άλλο διαδικτυακό τόπο (ιστοσελίδα), εκτός της δικής μας Ιστοσελίδας. Ρητώς δηλώνεται με τους παρόντες ότι δεν έχουν ελεγχθεί από εμάς όλοι οι σύνδεσμοι ή και διευθύνσεις που παρέχονται από τρίτους και η Εταιρεία δεν φέρει καμία τέτοια υποχρέωση και καμία άμεση ή έμμεση ευθύνη σχετικά με αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους  και το περιεχόμενο τους. Προς το σκοπό αυτό, δεν προτείνουμε ή δεν κάνουμε οποιαδήποτε παρουσίαση αυτών, ή του περιεχομένου τους ή των αποτελεσμάτων που μπορούν να επιτευχθούν με τη χρήση τους. Σε περίπτωση που επιλέξετε να επισκεφθείτε κάποιον από αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα μας, τούτο πράττεται με δική σας αποκλειστική και προσωπική ευθύνη και η Εταιρεία δεν φέρει καμία σχετική άμεση ή έμμεση ευθύνη.

4.2. Ρητώς δηλώνεται με τους παρόντες ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε δημιουργία συνδέσμου προς την Ιστοσελίδα μας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση μας.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

5.1. Η Εταιρεία θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες (α) για να διασφαλίσει ότι οι λειτουργίες της Ιστοσελίδας είναι διαθέσιμες στους χρήστες χωρίς αδικαιολόγητη διακοπή, παύση ή καθυστέρηση και (β) για να ελαχιστοποιήσει οποιαδήποτε διακοπή, παύση ή καθυστέρηση των λειτουργιών, ωστόσο δεν εγγυάται ότι η χρήση της Ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα. H πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μπορεί να ανασταλεί προσωρινά και χωρίς ειδοποίηση σε περίπτωση βλάβης του συστήματος ή συντήρησης ή για λόγους πέρα από τον έλεγχό μας. Η Εταιρεία αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων των χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

5.2. H Εταιρεία δεν ευθύνεται, για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία των χρηστών – επισκεπτών της Ιστοσελίδας μας, η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων (π.χ. υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων), στη διάδοση υιών (viruses) κατά τη διάρκεια χρήσης της Ιστοσελίδας ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του περιεχομένου της ή σε προβλήματα, που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κλπ).

5.3. Η Εταιρεία λαμβάνει κάθε προσήκον μέτρο έτσι ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στην Ιστοσελίδα να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα, αλλά δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των ως άνω στοιχείών και πληροφοριών και δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών ή τρίτων για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη στον εσφαλμένο ή ανακριβή χαρακτήρα τους. Επιπλέον, η Εταιρεία ενδέχεται να τροποποιήσει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση το περιεχόμενο και τις πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα, σχετικά με τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ενδέχεται να μην είναι πλήρως ενημερωμένο ή επίκαιρο και η Εταιρεία δεν φέρει καμία υποχρέωση ή/και ευθύνη για αυτό.

5.4. Οι υπηρεσίες και όλες οι πληροφορίες και στοιχεία παρέχονται από την Εταιρεία «ως έχουν” και η Εταιρεία αποποιείται ρητά κάθε εγγύηση, ρητή ή παρεπόμενη, συμπεριλαμβανόμενων ενδεικτικά εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, όσον αφορά οποιαδήποτε υπηρεσία, προϊόν ή υλικό. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, παρεμπίπτουσα, θετική ή αποθετική ζημία όσον αφορά τις υπηρεσίες, τα προϊόντα, τα στοιχεία και τις πληροφορίες.

5.5.  Ως χρήστης/επισκέπτης έχετε την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχές υπηρεσιών, internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet κ.λπ). Ως επισκέπτης/χρήσης έχετε την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών.

 

ΓΕΝΙΚΑ

6.1 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις καθώς και η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας διέπονται από το Δίκαιο της Βουλγαρίας. Κάθε διαφορά που σχετίζεται με τη χρήση ή/και το περιεχόμενο της παρούσας Ιστοσελίδας θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια της Σόφιας.