ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 6 ΜΗΝΕΣ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ